Επεξεργαστής

  • Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ)

Βασικά χαρακτηριστικά επεξεργαστών

 

  • Βάση Στήριξης Επεξεργαστή (CPU Socket).
  1. LGA, οι ακίδες βρίσκονται στην πλευρά της βάσης και έρχονται σε ηλεκτρική επαφή με την επιφάνεια των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων του επεξεργαστή.
  2. PGA, οι ακίδες βρίσκονται από την πλευρά του επεξεργαστή και τοποθετώντας τον επεξεργαστή, προσαρμόζονται ακριβώς σε ίδιο αριθμό οπών της βάσης.
  • Συχνότητα Ρολογιού Επεξεργαστή (Clock Speed). Η συχνότητα της CPU μετριέται σε Hz. Η συχνότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο σύγκρισης της ταχύτητας, ανάμεσα σε επεξεργαστές της ίδιας οικογένειας, μόνο όμως όταν έχουμε τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ίδια.
  • Λανθάνουσα μνήμη (Cache Memory). Πολύ γρήγορη μνήμη η οποία βρίσκεται ενσωματωμένη στον επεξεργαστή και μπορεί να προσπελασθεί πολύ γρηγορότερα από την κύρια μνήμη RAM (Random Access Memory). Οργανώνεται σε επίπεδα (L1, L2, L3) και κρατάει τα δεδομένα της κύριας μνήμης που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά.
  • Αριθμός πυρήνων του επεξεργαστή. (Number of Cores). Σήμερα, οι σύγχρονοι επεξεργαστές είναι πολυπύρηνοι (Multi Core Processors). Κάθε ένας πυρήνας (Core), είναι ανεξάρτητος, έχοντας τη δική του λανθάνουσα μνήμη. Οι πυρήνες, μπορούν να εκτελούν ταυτόχρονα εντολές σε κάθε κύκλο ρολογιού, αυξάνοντας έτσι την ταχύτητα εκτέλεσης των προγραμμάτων.
  • Πολυνηματική τεχνολογία (multithreading). Η δυνατότητα, που προκύπτει από την αρχιτεκτονική ενός επεξεργαστή (ή ενός πυρήνα για τους πολυπύρηνους), να εκτελεί περισσότερες από μία διεργασίες (νήματα – threads), ταυτόχρονα.
  • Αρχιτεκτονική x86(x32-bits), x64-bits. (x86,x64, bits Architecture). Καθορίζει το χώρο διευθύνσεων της μνήμης, που μπορεί να κάνει αναφορά ένας επεξεργαστής.
  • Ενσωματωμένες δυνατότητες γραφικών (Intergrated Graphics). Μπορεί να διαθέτει ενσωματωμένη τη μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU, Graphics Processing Unit). Στις περιπτώσεις όπου έχουμε ενσωματωμένα συστήματα γραφικών, δεν υπάρχει ξεχωριστή μνήμη, γι? αυτό, χρησιμοποιείται ένα ποσοστό από την κύρια μνήμη του συστήματος.